Beiratkozás a 2023/2024-as nevelési évre

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, Budajenő községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. [Nkt. 8. § (1)].

A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben – a férőhelyek függvényében- folyamatosan történik.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

 

Budajenő Község Önkormányzata az általa fenntartott Budajenői Óvodában a beiratkozás időpontját a 2023/2024-es nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg:

  1. április 20-tól 2023. április 21-ig (csütörtök, péntek napokon)

8:30 órától 17:00 óráig.

 

Az óvodai jelentkezéshez a „JELENTKEZÉSI LAP a 2023/2024. nevelési évre” című nyomtatványt szükséges kitölteni, amelyet a Budajenői Óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető IDE KATTINTVA.

Jelentkezni Budajenői Óvodában lehet.

 

A beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány vagy útlevél)
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély), valamint elvált, vagy külön élő szülők esetében, a gyermek elhelyezését igazoló bírósági végzés
  • nem magyar állampolgár esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
  • egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat… stb.)
  • A Budajenői Óvoda fogad sajátos nevelési igényű gyermeket, felvételhez a szakértői bizottság javaslata szükséges

 

Kérjük a Szülőket, hogy a kitöltött és aláírt felvételi jelentkezési lapokat, valamint a szükséges dokumentumok másolatát a beiratkozásra hozzák magukkal!

 

Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolják a szabad férőhelyek függvényében.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre [Nkt. 49. § (2)].

 

A Budajenői Óvoda Körzethatára: Budajenő község közigazgatási területe

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében, azaz Budajenő Községben lakik.

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a Budajenőn található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

 

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2023. május 25-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt.

Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet Budajenő Község jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda elektronikus címére kell megküldeni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.